سکس و سکس

Wednesday, July 20, 2005

داستان 6

رفته بودم خونه نسرين خانم همسايمون چون تازه از دبي اومده بود و يك سري خرده ريز همراش آورده بود كه بفروشه همين طور كه داشتم وسايلشو نگاه ميكردم ديدم شوهرش رحيم آقا بد جوري به من زوم كرده بعد اومد و سر صحبت باز كرد و گفت شما با حاج محسن تازه اومدين تو محل ما درسته؟گفتم آره گفت به حاج محسن نميخوره همچين زن جوني داشته باشه من فكر كردم دخترشين...گفتم خيلي ممنون و يك نگاه خريداري به رحيم آقا انداختم حدودا 45 ساله به نظر ميرسيد ولي خوش تيپ بود با موهاي سفيد كه حتي موي سينهاش هم كه بيرون ريخته بود سفيد بود فكر نميكردم توانش زياد باشه ديدم زنش نسرين خانم رو صدا كرد و با هم به راهرو رفتن و ظاهرا براي اينكه منو تحريك بكنه شروع به مالوندن زنش كرد ولي نسرين خانم ممانعت ميكرد و دست آخر هم خودشو خلاص كرد و رفت توي آشپزخونه ...رحيم آقا دوباره پيش من اومد من بهش گفتم مثل اينكه آتيشتون خيلي تنده!گفت به هر حال فرقي نميكنه نسرين خيلي سرد مزاجه از اين اخلاقش خيلي ناراحتم...گفتم چرا بايكي ديگه امتحان نميكنيد؟گفت از خدامه...صحبتمون ادامه پيدا كرد تا اينكه من رحيمو دعوت كردم وقتي كسي خونمون نيست باد پيشم ...روزي كه اومد حسابي به خودش رسيده بود من هم خودمو آماده كردم تاببينم كير رحيم چه شكليه...وقتي اومد تو هردو به طرف اتاق خواب رفتيم و شروع به لخت شدن كرديم كيرشو كه ديدم گفتم خوب طفلك نسرين خانوم حق داره ازت فراري باشه با اين خورطوم فيل كه تو به خودت آويزون كردي هر زني ازت فراريه! ازم خواست براش ساك بزنم ميگفت زنش از اين كار متنفره!گفتم اتفاقا شوهر من هم ازين كار بدش مياد كيرشو تو دهنم بردم ولي هر كاري كردم نتونستم تا نصفه بيشتر قورتش بدم تمام دهنمو پر كرده بود و تازه بقيش هم تو حلقم بود مي خواست تو دهنم تكونش بده كه احساس خفگي بهم دست داد كيرشو بيرون آوردم و شروع به سرفه كردم گفتم ديگه ساك زدن بسه داشتم خفه ميشدم گفت باشه پاهاتو بزار روي شونم تا كستو بگام پاهامو رو شونش گذاشتم سر كيرشو دم كسم گذاشت با زور تا نصفشو تو كسم فرو كرد گفتم آخ مردم دارم جر ميخورم فكر نكنم بقيش تو بره گفت چرا ميره خودتو گشاد كن گفتم از اين گشادتر نميشه گفت چرا من گشاد ترش ميكنم اينو گفت و كيرشو با زور بيشتري قشار داد از درد ناله اي كردم حس كردم عين كاغذ دارم پاره ميشم بهش گفتم يك خورده درش بيارگفت مگه بار اولته كه كس ميدي؟ گفتم نه ولي اولين باره كه كير به اين كلفتي ميخورم كيرشو تا سرش بيرون كشيد و اين دفعه تا خايه تو كسم كرد ديگه نتونستم طاقت بيارم و بادي از كونم خارج شد گفت پس چرا اين طوري كردي؟گفتم آخه مرد حسابي داري منو پرس ميكني فكر كنم كسم چند سانت گشاد شده شوهرم منو بكنه كيرش تو كسم گم ميشه! گفت تازه ميخوام كونتو هم بگام!از اين فكر كه كونم با اون كير كلفت پاره بشه وحشت كردم گفت تو با اين هيكل تپل و گوشت آلودت فكر كردم كه تحملت خيلي بيشتر از اينها باشه آخه وقتي راه ميرفتي لپهاي كونت مثل دوتا هندونه تكون ميخورد حالا خودتو جابجا كن تا انگشتمو بكنم تو سوراخ كونت كمي لنبرامو جابجا كردم دوتا انگشتشو با هم تو كونم كرد و دوباره كيرشو تا دسته به كسم فرو كرد ديگه كم كم به كيرش عادت ميكردم و داشت خوشم ميومدبعد از اينكه دوباره چند بار تلنبه زد ديد كه من لبخند ميزنم گفت چيه خوشت اومده؟گفتم آره ميخوام منو بكن كسمو پاره كن كير ميخوام دوباره كيرشو تا خايه تو كسم كرد همون طور كه داشتم كس ميدادم بهش گفتم كه با انگشتاش كونمو براي گاييده شدن آماده كنه خيلي حشري شده بود روم خوابيد و كمرشو بالا پايين ميكرد و بادوتا دستاش دوتا پستونامو گرفته بود و حسابي فشار ميداد و صورتشو به لبام ميماليد بعد انگشتاشو تو دهنم كرد و بيرون آورد و دستشو به طرف كونم برد و انگشتاشو تك تك تو كونم كرد گفت كه كونت حاضره برگرد پشتمو بهش كردم يك چيز كلفت گذاشت پشتم و به سوراخم فشار داد سر كيرش كه فرو رفت دردش كمتر شد كونمو كمي به طرفش هل دادم كه راحتر فروش كنه احساس ميكردم كيرش داره تمام رودهامو پر ميكنه و به شكمم ميرسه كلاهك كيرشو كه تا نصفه احساس كردم كه تو وجودمه كمي بيرون كشيد بعد با شدت بيشتري فرو كرد ازم پرسيد الان كجاته؟گفتم كجاشو ميگي اگه خايهاتو ميگي دارن اونا هم ميرن تو كونم اگه سر كيرتو ميگي تو شكممه! دوباره شروع به تلنبه زدن كرد حسابي كونم گشاد شده بود ازش پرسيدم زنت هم ميزاره كونش بزاري؟گفت اون بدبخت كونش از دست من جر خورده مگه نميدوني من قزويني هستم اينو گفت و دوباره كيرشو تا خايه تو كونم كرد انگشتشو تو دهنم كرد تا ميك بزنم گفت يواش يواش آبم داره مياد گفتم توي همون كون بريز گفت باشه چندتا تلنبه ديگه زد گفتم پس چي شد سوراخم از درد بي حس شده يكدفه احساس كردم شكمم پر از آب شد كيرش تو كونم قفل شده بود و بيرون نميومدخودمو به طرف جلو كشيدم با اينكه كلي تو كونم آب ريخته بود وقتي از كونم بيرون اومد هنوز هم داشت آب كير فواره ميزد

3 Comments:

 • At 7:30 AM, Blogger سعید said…

  گه خانمی از تهران دنبال سکس تلفنی یا حضوری هست اس بده
  09192477147
  سعید

   
 • At 7:30 AM, Blogger سعید said…

  گه خانمی از تهران دنبال سکس تلفنی یا حضوری هست اس بده
  09192477147
  سعید

   
 • At 5:42 PM, Blogger مهدی نجفی said…

  خانمهای حشری و اهل حال اگه سکس متفاوت بابقیه سکسهاشون میخوان تماس بگیرن و تجربه کنن
  ۰۹۳۹۳۶۳۱۲۹۸

   

Post a Comment

<< Home