سکس و سکس

Thursday, July 21, 2005

داستان 8

خواهرم اسمش نيلوفر است . 17 سالشه . مامانمم اسمش رويا است 41 سالشه . منم كامرانم 20 ساله . تابستان بود و خواهرم معلم گيتار گرفته بود يه مرد 28 يا 29 ساله به اسم آقاي زماني كه متاهل هم بود . يه روز قرار بود من با دوستم برم سينما سانس ساعت 11 . ساعت 10 راه افتادم بر مخونه دوستم . آقاي زماني هم ساعت 10 قرار بود بياد . مامانم هم رفته بود بيرون . من رفتم خونه دوستم مامان دوستم گفت عليرضا حالش خوب نيست نمي تونه بياد . منم ناراحت شدم برگشتم خونه . وقتي رسيدم خونه ديدم صداي موزيك داره مي يا د .گفتم مگه قرار نبود گيتار كار كنن پس صداي موزيك ماله چيه . رفتم تو ديدم تو حال كسي نيست رفتم پشت در اتاق مامان بابام ديدم از اونجا صداي حرف زدن مي ياد . چون در بسته بود تصميم گرفتم برم از بالكن ببينم چون اتاق من كنار اتاق مامانم بود و هر دو بالكن داشت و چون تو بالكن حصير زده بوديم از بيرون چيزي ديده نمي شد . چهار دستو پا رفتم تا رسيدم به اتاق از پنجره نگاه كردم . همين كه چشمم افتاد به اتاق خشكم زد . خواهرم و اقاي زماني لخت تو بغل هم بودند . و آقاي زماني داشت سينه هاي خواهرمو مي خورد . اين اولين بار كه خواهرمو لخت مي ديدم خيلي هيكل خوبي داشت . بعد آقاي زماني اومد طرف كس خواهرم و شروع كرد به ليس زدن خواهرم هي آه و اوه مي كرد و مي گفت من كير ميخام بهد آقاي زماني كيرشو آورد جلوي صورت خواهرم و اون شروع كرد به ساك زدن خيلي هم حرفه ايي ساك مي زد . بعد آقاي زماني گفت حالا ديگه مي خام بكنمت . من فكر كردم از كون مي خاد بكنه ولي با كمال تعجب ديدم كيرشو گذاشت رو كس خواهرم و فرو كرد تو و شروع كرد تلنبه زدن خواهرم هي اه ميكشيد منم با ديدن كس دادن خواهرم حشري شده بودم و با كيرم ور ميرفتم . بعد از اينكه حسابي خواهرمو از كس گائيد نوبت كونش شد . خواهرم دوباره كير آقاي زماني رو ساك زد تا خيس بشه بعد كونشو قنبل كرد و آقاي زماني هم كيرشو فرو كرد تو كون خواهرم . اولش خيلي جيغ ميزد و هي مي گفت : ماماني آي مامان كونم پاره شد . آقاي زماني هم مي گفت : جون مامان جندت كي مياد اونم بكنم. من كه اينو شنيدم گفتم حتما مامانمم به آقاي زماني كس ميده . تلنبه زدن هاي آقاي زماني تندتر شد و ناگهان خواهرم جيغي زد معلوم بو د به ارگاسم رسيده و آقاي زماني هم آب كيرشو روي سينه خواهرم خالي كرد بعد از يه سكس حسابي نشستند و شروع كردن به سيگار كشيدن اين هم عجيب بود كه خواهرم داره سيگار مي كشه . خلاصه چند دقيقه گذشت و من هم يه جق حسابي زدم كه ناگهان صداي در اومد فهميدم مامانم اومده . تا مامانم آقاي زماني رو ديد پريد بغلش و شروع كرد لب گرفتن و مامانم تو يه چشم به هم زدن لخت لخت شد . مامانم هم براي اولين بار بود كه ميديدم خيلي كون باحالي داشت . من دوباره دستم رفت رو كيرم . او نا هم داشتند حال مي كردند . مامانم كلي براي آقاي زماني ساك زد تا كيرش دوباره بلند شه البته خواهرم بيشتر نگاه ميكرد چون خسته شده بود .بعد از ساك زدن مامانم گفت : بسه ديگه من كيرتو مي خام اقاي زمانيهم كيرشو هدايت كرد سمت كس مامانم و شروع كرد به تلنبه زدن و مامانم آه و اوه ميكرد. آقاي زماني گفت رويا جومن كير من كلفتره يا كير شوهرت مامانم گفت : كير تو بعد دوباره زماني گفت : من بهتر مي كنمت يا شوهرت كه مامانم گفت : تو عزيزم . شوهرمو ولش كن . اونقدر تلنبه زدن تا آقاي زماني گفت آب من داره مي ياد كيرشو از تو كس مامانم كشيد بيرون و گرفت جلوي صورت مامانم و او هم همه آب كيرآقاي زماني رو خورد . بعد هر سه بي حال رو تخت نشستند . و من آرومم از خونه زدم بيرون و بعد يه ساعت برگشتم . مامانم گفت كامران جان فيلم چه طور بود گفتم خيلي خوب بود مخصوصا دو تا هنر پيشه زنش كه حرف نداشتند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home